(G)MR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Van elke MR is een lid vertegenwoordigd in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. Binnen dat kader treedt de GMR, ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden die overgedragen zijn door de afzonderlijke MR’en, in de plaats van de betrokken afzonderlijke MR’en. In grote lijnen betekent dit, dat de inspraak of het advies met betrekking tot het bestuursbeleid toekomt aan de GMR en de inspraak en het advies met betrekking tot schoolspecifieke zaken aan de MR’en.

De GMR van Monton biedt plaats aan 22 leden: 11 ouders en 11 personeelsleden. Niet alleen MR-leden kunnen zich kandidaat stellen; alle personeelsleden die op de loonlijst van Monton staan en alle ouders die een of meer kinderen hebben op een Monton-school zijn hiertoe uitgenodigd. Deze afgevaardigden worden door de MR’en van de Monton-scholen in de GMR gekozen.

Voor het schooljaar 2017-2018 is de vergaderplanning in principe als volgt:

20 september 2017

9 oktober 2017

6 december 2017

29 januari 2018

4 april 2018

11 juni 2018