(G)MR

Elke school van Monton heeft een medezeggenschapsraad (MR). Van elke MR is een lid vertegenwoordigd in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behandelt aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. Sinds schooljaar 2017-2018 heeft de GMR haar structuur anders ingericht. Er wordt gewerkt met een Dagelijks Bestuur van een voorzitter, een vice-voorzitter en 4 leden. De samenstelling bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten en een extern secretaris. Daarnaast vormen de overige GMR leden commissies die op gebied van onderwijs, personeel, financiën of ander thema’s het Dagelijks Bestuur adviseren over advies of instemming op beleid. Het Dagelijks Bestuur vergadert zes keer per jaar, deels in het bijzijn van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht woont ook jaarlijks een aantal vergaderingen bij.

Voor het schooljaar 2018-2019 is de vergaderplanning in principe als volgt:

17 september 2018

13 november 2018

3 december 2018

29 januari 2019

9 april 2019

25 juni 2019

 

In het dagelijks bestuur van de GMR hebben zitting:

Anne Bokma, voorzitter, (ouder Arcade Utrecht)

Guido Hulscher, vice-voozitter (ouder De Wildzang, Lelystad)

Ronald van Aggelen, lid (ouders Pallas Athene Amersfoort)

Florinda Bakker, lid (leerkracht Arcade Utrecht)

Cindy Sevriens, lid (leerkracht MS Maassluis)

Irma de Waard, lid (leerkracht het Mozaïek Maarssen)

Petra Nieuwveld, extern secretaris

 GMR@monton.nl